root/lang/objective-cplusplus/i3/trunk/po/vi.po @ 36530

Revision 36530, 5.0 kB (checked in by saturday06, 7 years ago)

fij

  • Property svn:executable set to *
Line 
1# Vietnamese Translation for Hello.
2# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: hello 2.3.90\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: dyob@lunaport.net\n"
9"POT-Creation-Date: 2010-01-25 23:16+0900\n"
10"PO-Revision-Date: 2007-07-27 12:52+0930\n"
11"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"
18
19#: src/Test1.cpp:185 src/Test1.cpp:190 src/Test1.cpp:198 src/Test1.cpp:203
20#: src/Test1.cpp:211 src/Test1.cpp:216
21#: src/gui-windows/InputWindowPlatform.cpp:186
22msgid "Hello, world!"
23msgstr "Chào thế giới !"
24
25#: src/gui-cocoa/CompletionWindowPlatform.cpp:33
26#, fuzzy
27msgid "Hello, compl"
28msgstr "Chào thế giới !"
29
30#: src/gui-cocoa/GuiTest1.cpp:12
31msgid "ABCDE"
32msgstr ""
33
34#: src/gui-cocoa/InputWindowPlatform.cpp:41
35msgid "Hello, input"
36msgstr ""
37
38#: src/gui-cocoa/OutputWindowPlatform.cpp:33
39#, fuzzy
40msgid "Hello, output"
41msgstr "Chào thế giới !"
42
43#: src/gui-windows/Gui.cpp:28
44msgid "info"
45msgstr ""
46
47#: src/mil/include/mil/StaticData.cpp:143
48#, c-format
49msgid "Objective-C Exception, name=[%s] reason=[%s]\n"
50msgstr ""
51
52#~ msgid "%s: extra operand: %s\n"
53#~ msgstr "%s: toán tử thêm: %s\n"
54
55#~ msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
56#~ msgstr "Thử lệnh « %s --help » để gọi thông tin thêm.\n"
57
58#~ msgid "hello, world\n"
59#~ msgstr "chào thế giới\n"
60
61#~ msgid ""
62#~ "+---------------+\n"
63#~ "| Hello, world! |\n"
64#~ "+---------------+\n"
65#~ msgstr ""
66#~ "┏━━━━━━━━━┓\n"
67#~ "┃  Chào thế giới !    ┃\n"
68#~ "┗━━━━━━━━━┛\n"
69
70#~ msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
71#~ msgstr "Cách sử dụng: %s [TÙY CHỌN]...\n"
72
73#~ msgid "Print a friendly, customizable greeting.\n"
74#~ msgstr "In ra lời chào thân thiện có khả năng tùy chỉnh.\n"
75
76#~ msgid ""
77#~ "  -h, --help          display this help and exit\n"
78#~ "  -v, --version       display version information and exit\n"
79#~ msgstr ""
80#~ " -h, --help            hiển thị _trợ giúp_ này rồi thoát\n"
81#~ " -v --version         hiển thị thông tin _phiên bản_ rồi thoát\n"
82
83#~ msgid ""
84#~ "  -t, --traditional       use traditional greeting format\n"
85#~ "  -n, --next-generation   use next-generation greeting format\n"
86#~ "  -g, --greeting=TEXT     use TEXT as the greeting message\n"
87#~ msgstr ""
88#~ " -t --traditional         dùng dạng thức chào mừng _truyền thống_\n"
89#~ " -n --next-generation     dùng dạng thức chào mừng _thế hệ tới_\n"
90#~ " -g, --greeting=ĐOẠN     dùng đoạn này là _lời chào mừng_\n"
91
92#~ msgid "Report bugs to <%s>.\n"
93#~ msgstr ""
94#~ "Thông báo lỗi cho <%s>.\n"
95#~ "Thông báo lỗi dịch cho <vi-VN@googlegroups.com> nhé.\n"
96
97#~ msgid ""
98#~ "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
99#~ "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
100#~ "html>\n"
101#~ "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
102#~ "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
103#~ msgstr ""
104#~ "Tác quyền © năm %s Tổ Chực Phần Mềm Tự Do.\n"
105#~ "Giấy Phép: Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL) phiên bản 3+\n"
106#~ "« http://www.gnu.org/licenses/gpl.html ».\n"
107#~ "Đây là phần mềm tự do. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH NÀO CẢ,\n"
108#~ "với điều kiện được pháp luật cho phép.\n"
109
110#~ msgid "Unknown system error"
111#~ msgstr "Lỗi hệ thống không rõ"
112
113#~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
114#~ msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
115
116#~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
117#~ msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
118
119#~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
120#~ msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
121
122#~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
123#~ msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần thiết đối số\n"
124
125#~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
126#~ msgstr "%s: tùy chọn chưa được nhận diện « --%s »\n"
127
128#~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
129#~ msgstr "%s: tùy chọn chưa được nhận diện « %c%s »\n"
130
131#~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
132#~ msgstr "%s: tùy chọn bị cấm « --%c »\n"
133
134#~ msgid "%s: invalid option -- %c\n"
135#~ msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
136
137#~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
138#~ msgstr "%s: tùy chọn cần thiết đối số « -- %c »\n"
139
140#~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
141#~ msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
142
143#~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
144#~ msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
145
146#~ msgid "write error"
147#~ msgstr "lỗi ghi"
148
149#~ msgid "`"
150#~ msgstr "« "
151
152#~ msgid "'"
153#~ msgstr " »"
154
155#~ msgid "memory exhausted"
156#~ msgstr "hết bộ nhớ rồi"
Note: See TracBrowser for help on using the browser.